Techninė statybos projekto priežiūra

TEC Consulting patyrę projektų valdymo specialistai nuolat stiprina savo kvalifikaciją ir siūlo pramonės ir energetikos įmonėms aukščiausio lygio techninę projekto vykdymo priežiūros paslaugą.

Projektų vadovai atlieka bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas. Kontroliuoja, ar laikomasi statinio projekto, statybos rangos sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Specialistai tikrina, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą, kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai.

Projektų vadovai tikrina atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoja užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų. Dalyvauja išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. Rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti.